Podmienky

Všeobecné podmienky predaja tovaru

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Ľubomíra Hnátová, PhD., Palkovičova 4394/36, 955 01 Topoľčany, IČO 43204651, DIČ 1031407850 zapísaná Živnostenské oprávnenie č. OŽP-C/2006/02499-2CR1 z 12.06.2006
č. živnostenského registra 406-4478 a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Ľubomíra Hnátová PhD. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru na internetovej adrese www.intu.sk.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Pri poskytovaní služieb v rámci pracujeme s vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie a uchovávanie prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj s Nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.
Podnikateľský subjekt Ľubomíra Hnátová PhD. má nastavené bezpečnostné pravidlá s cieľom chrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený iba pre tie osoby, ktoré ich potrebujú na vybavenie a doručenie vašej objednávky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení a doručení Vašej objednávky.

Tieto údaje spracovávame a uchovávame :
meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa (ak si želáte doručiť zásielku na inú ako fakturačnú adresu), e-mailová adresa a telefónne číslo.

Naša cookies politika
Cookies môžu byť umiestnené na váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek, keď navštívite webovú stránku www.romanopis.sk To umožňuje stránke pamätať si váš počítač alebo zariadenie a slúži viacerým účelom.

Na niektorých z našich webových podstránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca váš súhlas na zhromažďovanie cookies. Ak súhlas neposkytnete, váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávať vaše aktivity na našich webových stránkach.

Väčšina internetových prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Zákazník má však právo a možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby cookies odmietal alebo sa aspoň vopred opýtal na potvrdenie zákazníka. Ak sa zákazník rozhodne pre odmietnutie, popr. vylúčenie cookies, môže to mať za následok, že rozsah výkonov služieb bude zredukovaný a nie všetky ponuky budú fungovať bezproblémovo.

Svoj súhlas s cookies politikou môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu : lubomirahnatova@gmail.com

Vymazanie vašej digitálnej stopy v našom systéme
Po prijatí vašej žiadosti o vymazanie vašej digitálnej stopy, v zmysle Nariadenia Európskej únie upravujúceho ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, na emailovú adresu lubomirahnatova@gmail.com. Podnikateľský subjekt Ľubomíra Hnátová PhD. zabezpečí vymazanie vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na obchodné a marketingové účely.

Vaše osobné údaje na fakturačných dokladoch budú v našom systéme a v archíve uchované po dobu určenú Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva, ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.